Σύλλογος «Κρίκος Ζωής»

Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ είναι ένας Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα. Σκοπός του είναι η παροχή επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τα παιδιά που πάσχουν από κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα (KMN) και προς τις οικογένειές τους. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 από 29 οικογένειες ασθενών κατόπιν πρωτοβουλίας της Περσεφόνης Αυγουστίδου-Σαββοπούλου, Ομ. Καθηγήτριας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με γνωστικά αντικείμενο τα κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα.

Στις δράσεις του ΚΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ συμπεριλαμβάνονται η ευαισθητοποίηση για τα ΚΜΝ με ενημερωτικές/ εκπαιδευτικές ημερίδες, ενεργός συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά επιστημονικά προγράμματα (Ε-ΙMD), και διαβουλεύσεις  με κρατικά μέσα για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των Ασθενών (ΕΟΠΥΥ κ.α)

Ο ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ είναι τακτικό μέλος του EURORDIS με ευρεία δικτύωση και συνεργασία  με οργανώσεις ασθενών της ημεδαπής και αλλοδαπής και με μεταβολικά κέντρα αναφοράς του εξωτερικού καθώς και Ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τα ΚΜΝ ΜetabERN.  Δείγμα αναγνώρισης  της δράσης του ΚΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ αποτελεί η οικονομική επιβράβευση το 2019 από την Ευρωπαϊκή επιστημονική εταιρεία αναφοράς για τα κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα (SSIEM Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism).